Oer

WordPress is in program foar it meitsjen en ûnderhâlden fan websiden en webblogs. It is in iepen boarne program. Iepen boarne (open source) betsjut dat it pogram troch ûnbetelle ûntwikkelders makke is. Dêrtroch kinne minsken it program frij en fergees delhelje en brûke. WordPress is skreaun yn it Ingelsk. Troch it Fryske WordPress team is der in Fryske oersetting fan it program makke. No kinne minsken in webside/webblog meitsje en ûnderhâlde mei in program yn de Fryske taal.

De skiednis fan WordPress giet werom nei it jier 2003. De grûnslach fan WordPress leit yn de skripttaal PHP en it database management systeem MySQL, fierders hat it program in GPLv2 lisinsje (of nijer). Doel fan it program wie om publikaasjes op it ynternet wat simpeler te meitsjen. Yn it begjin wienen der noch net in protte minsken dy’t it program brûkten, mar dat feroare al ridlik gau. Mei de tiid is it tal brûkers fan WordPress aardich groeid. No is it ien fan de grutste iepen boarne projekten op it ynternet.

Op dizze webside en op wordpress.org kinne minsken de WordPress software delhelje. Dêr hasto in webhost foar nedich dy’t foar de ynstallaasje oan minimale betingsten foldwaan moat. In beskriuwing fan de saneamde 5-minuten-ynstallaasje stiet ek op dizze webside. Asto it program ynstallearre hast kinsto dwaande mei de opset fan dyn webside/webblog. Dêrfoar binne tûzenen tema’s beskikber. Foar de tema’s binne ek tûzenen ynstekkers (plugins) en widgets te krijen.

Op WordPress.com kinsto in standert webblog krije. In standert blog is gratis en dêrmei bisto binnen in pear minuten online. Wat de layout en mooglikheden oanbelanget is in standert webblog beheint. Asto WordPress delhellest en ynstallearrest hasto folle mear mooglikheden. De layout kinsto dan ek sels staljaan. WordPress jout net allinnich de mooglikheid om in moaie webside of webblog te meitsjen, mar it program is ek noch hiel maklik om te brûken. Stel dat der dan noch swierrichheden binne, dan hat WordPress, foar alles wat it program te bieden hat, dokumintaasje ree.

WordPress kin sawol foar websiden as foar webbblogs ynset wurde. Dêrby tinke de measte minsken faaks allinnich mar oan persoanlike projekten, mar dat is net wier! WordPress kin ek hiel goed saaklik brûkt wurde. Der binne tema’s te krijen foar webwinkels en it is ek mooglik om mei ferskillende minsken tagelyk yn de WordPress database te wurkjen. WordPress sil gjin beheining wêze wat it tal berjochten en media (foto’s/fideo’s) oangiet.

It Fryske WordPress team stiet noed foar de Fryske oersetting fan WordPress. Net allinnich it program sels, mar ek oare projekten fan WordPress. De standert webblogs fan WordPress.com binne mei tank oan it Fryske WordPress team ek yn de Fryske taal te krijen. Do kinst ek meidwaan oan WordPress. De online-mienskip fan WordPress hat ferskillende fora en mailing listen ta syn foldwaan.